دنیا

دنـــــیا دو روز اســـت : 
یــــک روز بـــــا تـــــو .. یــــک روز بـــــر ضـــد تـــــو ..
روزی کـــــه بـــــا تــــــوست ، مــــغــرور نــــــشــو .. !
روزی کــــه بـــــر ضــــد تــــــوست ، مـــایـــــوس نــــشــو .. !

حضرت علی (ع)

 
/ 0 نظر / 21 بازدید